Generelle vilkår

Generelle vilkår – Signr Solutions AB

1. Definisjoner

Avtale: disse Generelle vilkår samt øvrige dokumenter og overenskomster som utgjør en del av partenes avtalekompleks.

Kunde: den juridiske person eller privatperson som har inngått avtale med Signr.

Tjeneste/program: de tjenester og program som Signr tilbyr sine kunder.

2. Generelt

Disse Generelle vilkår gjelder for avtaler som Signr inngår med Kunde gjeldende Signrs tjenester og program. Om ikke annet avtales vil særskilt avtalte vilkår ved motstrid ha forrang foran disse Generelle vilkår. Signrs plikter kan endres som følge av endringer i nasjonale eller internasjonale rettsregler.

3. Avtaletid

3.1. Avtale anses inngått idet Signr mottar undertegnet eller muntlig bekreftet avtale fra Kunden; avtalen kan være undertegnet gjennom bruk av Signrs dokumentsigneringsprogram. Avtaleinngåelsen forutsetter godkjent kredittvurdering. Ved opphør av avtalen har Kunden ikke lenger rett til å benytte seg av Signrs tjenester/program.
3.2. For avtaler der det ikke er avtalt abonnement med bindingstid samt når en avtale med bindingstid er utløpt, løper avtalen videre med en gjensidig oppsigelsestid på tre (3) måneder. En avtale med bindingstid transformeres til en løpende avtale om denne ikke er sagt opp senest tre måneder før bindingstidens utgang. All oppsigelse skal skje skriftlig.

4.Tjenestens innhold

Om ikke annet avtales gjelder for alle abonnementer en begrensning på 300 sendte dokument per kalendermåned.
Alle dokumenter som er signert av alle avtalens parter lagres i opptil 10 år regnet fra datoen den siste parten signerte. Dokumenter som ikke er signert av alle parter lagres i minst seks måneder regnet fra datoen dokumentet ble lagt inn i systemet. All lagring er kostnadsfri, men begrenset til 1 GB per brukerkonto.
Signr forbeholder seg retten til å endre tjenester og programmer med hensyn til innhold, struktur og funksjoner. Signr skal med minst én måneds varsel informere Kunden om endringer som påvirker avtalt tjeneste. Kunden har ved slik varsling rett til å si opp avtalen kostnadsfritt med virkning fra den dag endringen trer i kraft. Videre forbeholder Signr seg retten til med én måneds varsel å avslutte tjenesten.

5. Kundens ansvar og forpliktelser

5.1. Kunden er ansvarlig for at de passord, koder, brukernavn/identiteter og lignende kunden mottar fra Signr oppbevares på betryggende måte slik at uvedkommende ikke får tilgang til disse. Kunden er ansvarlig for all bruk av programmet gjort med kundens brukerkonto, og Signr har intet ansvar for handlinger tredjeperson foretar seg når denne har benyttet seg av koder, innloggingsopplysninger eller annen identifisering som tilhører Kunden. Ansatte hos Kunden regnes i denne sammenheng som tredjeperson. Mistenker Kunden at tredjeperson kan ha fått tilgang til kontoen eller på annet sett bryter mot inngått avtale, skal Kunden straks foreta relevante handlinger for å rette og begrense skadevirkningene og underrette Signr om situasjonen.

5.2. Om Kunden bryter mot inngått avtale, benytter tjenester eller program på en ulovlig, useriøs eller uetisk måte, eller Signr anser at Kunden eller de denne har ansvar for sin bruk er ulovlig, egnet til å vekke anstøt eller ellers er uheldig, eller det anses som risikabelt for Signr eller for tredjemann at Kunden fortsetter å bruke Tjenesten, har Signr rett til med umiddelbar virkning å sperre kundens brukerkonto og evt tilhørende kontoer, samt evt. andre tilganger. Slik sperring medfører ikke betalingsfrihet.

5.3. Signr er ikke erstatningspliktig for handlinger foretatt ved inngrep i Kundens eller Signr sine datamaskiner, foretatt av Kunden eller tredjemann.

5.4. Kunden er selv ansvarlig for alt material som stammer fra Kunden. Med “material” menes så som for eksempel tekst, bilder, lyd, video, data og lenker til annen nettside. Kundens material, innhold og utforming av personlig hjemmeside eller innlegg i diskusjonsfora el.l får ikke være lovstridig eller oppmuntre eller muliggjøre for andre å begå lovbrudd, eller skade Signr eller andre, eller for øvrig kunne anses støtende eller ellers upassende. Kunden er derutover forpliktet til å følge de etiske regler som gjelder for Tjenesten. Kunden er ansvarlig for selv å inneha nødvendige programvarer og tillatelser for å kunne motta, videreformidle og lagre nødvendig material. Ved brudd på disse bestemmelsene kan Signr med umiddelbar virkning utestenge Kunden fra bruk av Tjenesten. Signr forbeholder seg retten til å debitere Kunden en avgift samt de utgifter Signr påføres som følge av misbruket. Kunden plikter å begrense evt skader.

5.5. Kunden er forpliktet til å oppgi pliktig og nødvendig personalia som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer til Signr, samt meddele Signr så snart oppgitt informasjon endres. Kunden godkjenner at Signr får behandle og lagre informasjon om kunden og abonnementet.

5.6. Kunden har ikke rett til å gjennom markedsføring eller annen tilsvarende aktivitet benytte Signrs firma, varemerke eller annet kjennetegn uten etter skriftlig avtale.

6. Kostnader

Payment must be SIGNR within the time specified on each invoice . Fixed fees may be charged , in advance . If the Customer’s debt to SIGNR exceeds that of SIGNR applied credit limit , can SIGNR between regular billing occasions requesting payment immediately of the excess amount . The credit limit is subject to change if it appears to be justified by special credit check . If payment takes SIGNR right to charge interest under the Act, and legally regulated reminder fee and, if applicable collection fee . In the event that the Customer is in default of payment for more than thirty (30) days may SIGNR disable Client from further use of the Service until full payment has been received . Customer advised in writing to pay within a reasonable time and also mentions that when payment is not made so the service will be discontinued. Furthermore owns SIGNR right to immediately terminate the contract of the current service and the final bill Customer .

6.1. Om ikke annet avtales påløper kostnader etter Signrs til enhver tid gjeldende prisliste. Prislisten finnes på www.signr.com/no/ og kan fås ved henvendelse til kundetjenesten. Kostnader kan være faste eller variable avgifter, engangskostnader og/eller fakturakostnad. Alle kostnader oppgis eksklusiv moms, skatter og avgifter. Forhold hos Kunden eller forhold utenfor Signrs kontroll som gjør at Kunden ikke kan benytte avtalte tjenester, fritar ikke Kunden fra å betale avtalte kostnader.

6.2. For kunder som har tegnet abonnement med bindingstid på tolv (12), tjuefire (24) eller trettiseks (36) måneder gjelder for inneværende bindingsperiode den prislisten som var gjeldende ved inngåelse av avtalen. Ved oppsigelse fra Kundens side under bindingstiden forfaller hele resterende avtalekostnad til forfall umiddelbart. Ved fornyelse av abonnement med bindingstid gjelder den ved fornyelsen gjeldende prisliste. Eventuelle prisjusteringer i forhold til den tidligere gjeldende prislisten trengs ikke varsles særskilt.
For abonnement som ikke har bindingstid skal prisendringer varsles Kunden gjennom skriftlig underrettelse minst én måned før endringen trer i kraft. Ved enhver kostnadshevning har Kunden rett til å kostnadsfritt si opp avtalen før endringen trer i kraft.

6.3. Ved opphør av Avtale som ikke skyldes kontraktsbrudd fra Kundens side, har Kunden rett til tilbakebetaling av innbetalt fast avgift som gjelder perioden etter avtalens opphør. Beløp under kr 50 tilbakebetales ikke.

7.Betaling

7.1. Betaling skal være Signr i hende senest på angjeldende fakturas forfallsdato. Avtalt kostnad kan faktureres forskuddsvis. Om Signrs fordring på Kunden overstiger den av Signr fastsatte kredittgrense, kan Signr gjennom påkrav kreve innbetalt det overskytende beløpet. Kredittgrensen kan endres av Signr etter utført kredittkontroll.

7.2. Ved forsinket betaling påløper lovbestemt rente og påminnelsesavgift, og Kunden er ansvarlig for å dekke evt. inkassokostnader og tilsvarende avgifter. Ved forsinkelse over 30 dager kan Signr uten varsel sperre Kundens konto(er) frem til fullt oppgjør har funnet sted, herunder inkludert renter og gebyrer. Avgifter for perioden Kunden er utestengt fra bruk, må også betales fullt ut. Signr kan sende Kunden skriftlig varsel om at dersom betaling ikke skjer innom en fastsatt rimelig frist, vil avtalen bli bragt til opphør og kundens tilgang til Tjenesten vil bli sperret. I slike tilfeller kan Signr fakturere Kunden for ikke fakturerte kostnader etter avtalen.

8. Service, ansvar og tilgjengelighet

Med mindre noe annet er avtalt tilbyr Signr service og support under normal arbeidstid. Eventuelle driftsavbrudd håndteres snarest mulig etter at Signr har mottatt melding om feilen. Signr har ikke ansvar for driftsavbrudd som skyldes Kunden eller noen denne er ansvarlig for, og heller ikke om avbruddet skyldes forhold som ligger utenfor Signrs kontroll. Beror feilen eller avbruddet forhold hos Kunden eller noen denne har ansvar for, har Signr rett til å debitere Kunden en rimelig feilsøkningsavgift. Faktiske utgifter og alminnelig timekostnad vil alltid være rimelig. Planlagt vedlikehold – som varsles på Signrs hjemmeside, er ikke å anse som driftsavbrudd.

9.Signrs ansvar

9.1. Signr fører ingen kontroll med den informasjonen Kunden legger inn i systemet/programmet, og har intet ansvar på noen som helst måte for denne informasjonen. Signr går ikke god for en avtales innholdsmessige og/eller lovmessige gyldighet. Signr er aldri en signerende part i avtalene. Signr bevitner kun transaksjonene i den hensikt å styrke beviset for den enkelte partens undertegning av det konkrete dokumentet.
Oppstår en tvist gjeldende en avtale som er signert via Signr, hjelper Signr til med informasjon som hentes ut fra Signrs datasystem. Idet Signr kun er en mellommann ved signering og ikke tilknyttet noen av partene, vil likelydende informasjon på oppfordring bli gitt til begge/alle partene. Ønsker Kunden å prøve lovligheten av en avtale signert via Signr oppfordres Kunden til å ta hjelp av relevant juridisk kompetanse.

9.2. Signrs ansvar for tap eller skade hos Kunden som skyldes at Tjenesten har hatt feil/forsinkelse eller ikke har vært tilgjengelig som avtalt, er begrenset til direkte tap hos Kunden og utgjør beløpsmessig maksimalt ti (10) prosent av de faste avgifter som Kunden etter avtalen skal betale i det kalenderår som forholdet starter. Erstatningsutbetaling innen en periode på ett år vil i ethvert tilfelle aldri overgå fem (5) ganger det svenske prisbasbeløpet (jf lag (1962:381) om allmän försäkring) som var gjeldende da første forhold oppkom. Erstatning for indirekte skade, så som tapt fortjeneste, minsket produksjon og annet, gis ikke.

10. Force Majeure

En avtalepart er ikke erstatningsansvarlig dersom oppfyllelse av avtalen forvanskes eller umuliggjøres av forhold som ligger utenfor partens kontroll og som denne ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, eller unngå eller overvinne følgene av. Eksempler på omstendigheter kan være arbeidskonflikt, lynnedslag, brann, myndighetsvedtak eller annen offentlig regulering, transportvansker, knapphet på varer, tjenester eller energi, og andre tilsvarende omstendigheter.

11. Heving i særskilte tilfeller

Enhver avtalepart har rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning dersom motparten har søkt akkord, er illikvid, er meldt konkurs eller under politietterforskning, eller viser andre klare tegn til å være ute av stand til å innfri sine forpliktelser.

12.Overdragelse

Kunden kan kun overdra Avtalen med tilhørende Tjeneste etter skriftlig samtykke fra Signr. Signr kan fritt overdra sine forpliktelser etter Avtalen, men slik overdragelse skal varsles Kunden med minst én måneds varsel før overtredelsen trer i kraft.

13. Endringer og meddelelser

13.1. Signr kan gjøre endringer i disse Generelle vilkårene. Endringer trer i kraft én måned etter at Kunden er informert om endringen. Kunden kan kostnadsfritt si opp avtalen innen endringen trer i kraft, med virkning fra endringsdatoen. Signr behøver ikke varsle Kunden om endringen er till Kundens fordel, og denne har heller ikke rett til å si opp avtalen kostnadsfritt under henvisning til endringen.
13.2. Meddelelser som skjer via brevpost skal anses ha kommet til mottakerens kunnskap senest på tredje hverdagen etter brevet ble postlagt. Meddelelser via epost eller telefaks anses ha kommet til mottakerens kunnskap umiddelbart.

14.Tvist

Svensk rett skal benyttes ved løsning av tvister tilknyttet Avtalen.
Tvist gjeldende tolking og bruk av Avtalen samt tilhørende rettsspørsmål skal avgjøres ved voldgift/skiljemän etter svensk rett. Er det omtvistede beløpet lavere enn ti (10) ganger det svenske prisbasbeløpet (jf lag (1962:381) om allmän försäkring) som var gjeldende da stevning/ansökan om voldgiftsavgjørelse ble innlevert, skal tvisten avgjøres av voldgiftsmann utsett av Stockholms handelsakammer. Voldgiftsrettens sete er Stockholm, hvoretter svensk rett og svensk og/eller norsk språk skal benyttes. Voldgiftsretten skal legge den svenske rättergångsbalkens regler om saksomkostninger og avstemning til grunn.
Tvist gjeldende forfalte ubetalte fordringer jf pkt 7.2, er gjenstand for alminnelig domstolsbehandling.
Alle tvister med utgangspunkt i avtale med Signr skal fremmes skriftlig senest tre (3) måneder etter at parten fikk eller burde ha fått kjennskap til grunnlaget for kravet. I ethvert tilfelle må krav fremmes senest tre (3) måneder etter avtalens opphør.
For forbrukere gjelder særskilte regler.