Allmänna villkor

Allmänna villkor – Signr Solutions AB

 1. Definitioner

Avtal: Dessa Allmänna villkor samt övriga handlingar som utgör del av parternas avtal.

Kund: Den juridiska person/privatperson med vilken Signr har ingått Avtal.

Tjänst: Den/de av Signr tillhandahållna tjän­sten/tjänsterna.

 2. Allmänt

Signrs Allmänna villkor reglerar den/de av Signr enligt Avtalet tillhandahållna Tjänsten/Tjänsterna till juridisk person. Dessa Allmänna villkor utgör del av det Avtal som träffats mellan Signr och Kund. Om inte annat avtalats gäller i första hand de Särskilda villkor som parterna överenskommit i Avtalet, i andra hand gäller Allmänna villkor. Det är vid strid mellan olika villkor som ovan angivna rangordning gäller. Avtal skall anses ingånget när Signr erhållit av Kund undertecknat Avtal eller bekräftelse på muntligt Avtal. Avtalets ingående är beroende av godkänd kreditprövning. Signrs åtaganden kan ändras till följd av förändringar av svenska och internationella regleringar.

3. Tjänstens innehåll

Om inget annat avtalats innehåller samtliga abonnemangsformer som Signr erbjuder Kund, en begränsning på 300 skickade dokument per månad. Alla dokument som signerats av samtliga parter lagras utan extra kostnad i upp till 10 år från det datum då sista parten signerade dokumentet. Dokument som inte signerats av samtliga parter lagras utan extra kostnad i minst 6 månader från det att dokumentet skapades. Signr lagrar max 1GB kostnadsfritt per användarkonto. Signr förbehåller sig rätten att vidta förändringar av Tjänst avseende om­fattning, struktur samt funktion. Signr skall, med minst en (1) månads varsel, informera Kund om förändring som påverkar avtalad Tjänst. Kund äger därefter rätt att säga upp Avtalet avgiftsfritt med verkan från det att ändringen har trätt i kraft. Vidare förbehåller sig Signr rätten att med en (1) månads varsel upphöra med till­handahållande av Tjänst varvid Kund även då äger rätt att säga upp Avtalet avgiftsfritt från det att ändringen trätt i kraft.

4. Kundens åtaganden och ansvar

Kund ansvarar för att av Signr utlämnade lösenord, koder, identiteter, eller liknande för­varas och används på ett betryggande sätt. Signr har inget ansvar för att tredje man vid­tagit åtgärder med användande av Kunds kod, lösenord, identitet eller liknande som påverkar Tjänst. Kund ansvarar för all användning av Tjänst. Detta innefattar även anställdas och an­dras nyttjande av Tjänst. Skulle det komma till Kunds kännedom att någon av dennes anställda eller annan bryter mot föreskrifterna i ingånget Avtal, är Kund skyldig att omedelbart vidtaga åtgärder om rättelse och informera Signr om överträdelsen. För det fall Kund bryter mot Avtalet, den verksamhet för vilken Tjänst an­vänds bedrivs på ett olagligt, oseriöst eller un­dermåligt sätt eller Signr annars bedömer det sammanhang i vilket Kund använder Tjänst är anstötligt, olagligt eller på annat sätt, enligt Signrs uppfattning, olämpligt eller om det är förenat med risk för Signr eller tredje man att Kund fortsätter att använda Tjänst, har Signr rätt att med omedelbar verkan stänga av Kund från vidare användning av Tjänst.

Signr är inte ersättningsskyldig för de fall behörig eller obehörig gör intrång i Kunds eller Signrs datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information. Kund ansvarar för allt material som Kund tillhandahåller. Med material avses bl a text, bild, ljud, data, video och länkar till annan plats på Internet. Kunds material, innehåll och utformning av personlig hemsida eller inlägg i diskussions­forum eller liknande får inte bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott, skada Signr eller annan, eller i övrigt anses opassande eller stötande. Kund förbinder sig vidare att följa de etiska regler som gäller för Tjänst. Kunds ansvar omfattar skaffande av nödvändiga tillstånd för att ta emot, sprida eller lagra material. Vid brott mot ovanstående äger Signr rätt att med omedelbar verkan stänga av Tjänst. Signr re­serverar sig rätten att debitera Kund för avgift för av Signr utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänst. Om skada uppkommer åligger det Kund att begränsa denna. Kund är skyldig att skriftligen meddela namn, adress- och nummerändring till Signr.

5. Avgifter

Om inte annat avtalats utgår avgifter enligt Signrs vid var tid gällande prislista för Tjänst. Aktuella avgifter återfinns på Signrs hem­sida www.signr.com eller kan erhållas hos kundtjänst. Avgifter kan bestå av rörliga-och/eller fasta avgifter, eventuell engångsavgift samt faktureringsavgift. Samtliga avgifter är exklusive mervärdesskatt, övriga skatter och offentliga pålagor. Om Kund inte kan nyttja beställd Tjänst på grund av omständigheter som kan hänföras till denne eller omständighet utan­för Signrs kontroll, skall detta inte befria Kund från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter. För Kund som tecknat avtal med bindningstid på tolv (12), tjugofyra (24) eller trettiosex (36) månader gäller fastställd prislista under aktuell bindningstid. Om Kund som tecknat avtal med bindningstid på tolv (12), tjugofyra (24) eller trettiosex (36) månader under bindningstiden väljer att säga upp avtalet skall Kunden omedelbart till Signr utge en ersättning motsvarande den debitering som återstår under perioden. Avgiftsändringar skall meddelas Kund personligen genom en skriftlig underrättelse senast en (1) månad i förväg. Vid samtliga avgiftshöjningar äger Kund rätt att säga upp Avtalet avgiftsfritt med verkan från det att ändringen har trätt i kraft.

6. Betalning

Betalning skall vara Signr tillhanda inom den tid som anges på respektive faktura. Fasta avgifter kan komma att faktureras förskottsvis. Om Kunds skuld till Signr överstiger den av Signr tillämpade kreditgränsen, kan Signr mellan ordinarie faktureringstillfällen begära betalning omgående av det överskjutande beloppet. Kreditgränsen kan ändras om det framstår som motiverat efter särskild kredit­prövning. Vid försenad betalning äger Signr rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntela­gen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. För det fall att Kund är i dröjsmål med betalning i mer än tret­tio (30) dagar får Signr stänga av Kund från vidare användning av Tjänst till dess full betalning erlagts. Kund uppmanas skriftligen att betala inom skälig tid och upplyses även om att då betalning inte sker så kommer tjänsten att avbrytas. Vidare äger Signr rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet för aktuell Tjänst samt slutfakturera Kund.

7. Service, ansvar, tillgänglighet och underhåll

Signr utför service och supportärenden under normal servicetid om inte annat avtalats. Eventuella driftavbrott åtgärdas skyndsamt efter felanmälan. Signrs ansvar vid driftavbrott/fel  gäller inte till den del av­brottet/felet kan hänföras till Kund eller annat som står utanför Signrs kontroll. Kan fel hänföras till Kund förbehåller sig Signr rätt att debitera Kund avgift för nedlagda felsökningsåtgärder. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll av tjänsten.

8. Signrs ansvar

Signr utövar ingen kontroll över den information som Kund har tillgång till som följd av Tjänst. Signr har inget ansvar för innehållet i sådan information. Signr är aldrig en signerande part utan bevittnar endast transaktionen i syfte att stärka bevisningen av dokumentet. Därav ansvarar Signr aldrig för dokumentens innehåll eller giltighet. Om en tvist uppstår gällande ett avtal som signerats med hjälp av Signr, är Signrs enda skyldighet att delge parterna information kring avtalet som kan tas fram med hjälp av tjänsten. I och med att Signr skall betraktas som en oberoende part delges samtliga parter samma information vid efterfrågan. Signr frånsäger sig allt ansvar vad gäller avtalens giltighet enligt lag. Om Kund önskar pröva giltigheten av de avtal som signeras via tjänsten, hänvisas denne till lämplig juridisk expertis. Signrs ansvar för skada eller förlust som drabbar Kund till följd av att Tjänsten helt eller delvis inte tillhandahålls eller fördröjs och som har orsakats genom Signrs fel eller försummelse oavsett orsaken därtill är begränsad enligt följande. Kund har endast rätt till ersättning för direkta kostnader och är begränsad till ett belopp uppgående till tio (10) procent av de fasta avgifter som Kund enligt Avtalet erlägger under det år som skadan in­träffat. Oavsett omfattning av de skador som inträffar under året är Signrs årliga ansvar begränsat till fem (5) gånger det vid tiden för skadans uppkomst gällande basbeloppet enligt lag (1962:381) om allmän försäkring. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t.ex. förlorad vinst, minskad produktion m.m.

9. Marknadsföring

Kund har inte rätt att vid marknadsföring eller liknande aktivitet, använda Signrs firma, varumärke eller annat kännetecken utan skriftligt samtycke.

10. Force Majeure

Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bland annat anses arbetskonflikt, blixtned­slag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet.

11. Upphörande i förtid

För det fall att Kund gör sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och rättelse ej vidtagits inom trettio (30) dagar från det att Signr avsänt skriftlig uppmaning härom samt upplysning om att Avtalet annars kan komma att sägas upp, äger Signr rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. För det fall grund för avstängning av Kund enligt punkt 4 föreligger, äger Signr rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet för ifrågavarande Tjänst samt slutfakturera Kund. Part har rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd.

12. Överlåtelse

Avtalet med därtill hörande Tjänster får endast överlåtas av Kund till annan efter skriftligt sam­tycke från Signr. Signr har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. Signr skall med minst en (1) månads varsel informera Kund om överlåtelsen.

13. Ändring av villkor

Dessa Allmänna villkor gäller tills vidare om annat inte avtalats. Signr äger rätt att ändra dessa Allmänna villkor utan att i förväg inhämta Kunds godkännande. Sådan ändring träder i kraft en (1) månad efter det att underrättelse om ändringen sänts till Kund. Kund äger rätt att säga upp Avtalet avgiftsfritt fram till dess att ändringen trätt i kraft. Om villkorsändringen är till en uppenbar fördel för Kund kan Signr frångå sin skyldighet att underrätta denne.

14. Kunduppgifter

Signr registrerar vid avtalets ingående upp­gifter om Kund för att denne skall kunna nyttja Tjänst och för att Signr skall kunna uppfylla åtaganden enligt ingånget Avtal samt befintlig lagstiftning. Kund ger genom ingående av detta Avtal tillstånd till att Signr, oavsett media, får behandla och spara uppgifter knutna till abonnemanget och för marknadsaktiviteter.

15. Meddelanden

Meddelanden genom brev skall anses ha nått mottagaren på tredje vardagen efter avsändandet. Meddelanden genom telefax och elektronisk post skall anses ha nått mottagaren omedelbart.

16. Avtalets upphörande

Om Avtalet upphör att gälla upphör också all rätt för Kund att använda Tjänst. Erlagd fast periodisk avgift återbetalas till den del den avser tiden efter Avtalets upphörande utom i de fall grunden för Avtalets upphörande kan hänföras till Kunds kontraktsbrott. Belopp som understiger 30 kronor återbetalas ej.

17. Avtalsperiod

Har avtalet inte sagts upp senast tre (3) månader före utgången av avtalsperioden förlängs avtalet med ytterligare en avtalsperiod enligt villkoren som avtalats med kund.

18. Tvist

Svensk rätt skall äga tillämpning på detta Avtal. Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras av skiljemän enligt svensk lag. För det fall det omtvistade beloppet understiger tio (10) gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av en skiljeman vilken på parts begäran skall utses av Stock­holms handelskammare. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm varvid svensk rätt och sven­ska språket skall tillämpas. Skiljemannen skall tillämpa rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader och omröstning. Talan avseende förfallna obetalda fordringar för tillhandahållen Tjänst äger dock part anhängiggöra inför allmän domstol. Anspråk med anledning av detta Avtal skall, för att kunna göras gällande, framställas skriftligen senast tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om grunden för kravet. Under alla omständigheter skall krav framställas senast inom tre (3) månader från det att avtalet upphört att gälla. För konsumenter gäller även att ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) prövar tvister utanför skiljeförfarande/allmän domstol.